Privatumo Politika

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė Balcia Insurance SE (toliau – Mes, Balcia, draudikas), kuri įregistruota Latvijoje, įmonės kodas 40003159840, juridinis adresas: K. Valdemara iela 63, Ryga, LV-1142, Latvija.

Telefonas: +37167030500

El. paštas: balcia@balcia.com

Savo veiklą Mes vykdome Lietuvoje per Balcia Lietuvos filialą, įmonės kodas 304498010, adresas: Perkūnkiemio g. 5, Vilnius, LT-12129.

Telefonas: +37052000630

El. paštas: info@balcia.lt

KAIP SUSISIEKTI SU MŪSŲ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNU

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su Balcia atliekamu asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite susisiekti su Mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, siųsdami jam el. pašto pranešimą adresu dpo.contact@balcia.com.

KODĖL MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis tvarkome tada, kai tai reikalinga: 

- siekiant nustatyti Jūsų tapatybę;

- siekiant vykdyti draudimo sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant pateikti draudimo pasiūlymus, sudaryti draudimo sutartį, administruoti sudarytą draudimo sutartį, įvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką, administruoti draudžiamuosius įvykius, apskaičiuoti draudimo išmoką, ją išmokėti ir kt.; 

- siekiant laikytis teisinių prievolių, kurios taikomos Balcia, pavyzdžiui, laikytis priežiūros institucijos, teisėsaugos institucijų, mokesčių institucijų ir kt. reikalavimų; 

- Balcia teisėtų interesų tikslais, pavyzdžiui, procesinių veiksmų taikymo, skolų išieškojimo, draudimo paslaugų teikimo tikslu, sukčiavimo draudimo srityje ir kitų neteisėtų veiksmų prevencijos tikslais bei kitais teisėtais tikslais ir kt.;

- siekiant specifinių tikslų, kuriems Jūs esate davę savo sutikimą, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais, Mūsų paslaugų ir interneto svetainės tobulinimo tikslu, telefono skambučių įrašymo tikslu, Mūsų paslaugų įvertinimo tikslu, ir kt.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME

Asmens duomenims Mes priskiriame bet kokią informaciją, kuri leidžia Mums tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų (t. y., duomenų subjekto) tapatybę, pavyzdžiui, asmens duomenims priskiriame vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos adresą, identifikatorių internete arba vieną ar kelis fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Mes galime tvarkyti tokių kategorijų asmens duomenis (sąrašas nėra išsamus): 

- informaciją, pagal kurią Jus identifikuosime kaip klientą (vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris); 

- duomenis apie Jūsų draudimo sutartis, draudimo pasiūlymus ir apdraustus objektus (transporto priemonę, turtą ir kt.) bei asmenis (draudėją, apdraustą asmenį, naudos gavėją, nukentėjusįjį ir kt.);

- duomenis apie draudžiamuosius įvykius ir pretenzijas išmokėti draudimo išmoką; 

- finansinius duomenis (banko sąskaitos numerį, draudimo įmokas, informaciją apie mokėtoją ir kt.); 

- komunikacijos duomenis (telefono skambučių įrašus, susirašinėjimą su Balcia, virtualių pokalbių įrašus ir kt.); 

- informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine, savitarnos portalu, programėle (prisijungimo duomenys, informacija apie Jūsų veiklą savitarnos portale ir programėlėje bei apie Jūsų paspaustas nuorodas ir kt.); 

- sveikatos duomenis (tik su draudimo sutartimi ir draudžiamaisiais įvykiais susijusius duomenis).

KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Įprastai Jūsų asmens duomenis Mes gauname tiesiogiai iš Jūsų (Mūsų esamo arba potencialaus kliento) tuomet, kai Jūs pateikiate prašymą dėl Mūsų draudimo paslaugų arba paprašote išmokėti draudimo išmoką.

Tais atvejais, kai Mums reikia įvertinti draudimo riziką, administruoti draudžiamąjį įvykį, apskaičiuoti draudimo išmoką, Jūsų asmens duomenis Mes gauname ir iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš valstybės registrų (Gyventojų registro tarnybos, valstybės įmonės „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro), sveikatos ir medicininės ekspertizės įstaigų, ekspertų, teisėsaugos institucijų ir kitų fizinių arba juridinių asmenų.

KODĖL JŪS TURITE MUMS PATEIKTI SAVO ASMENS DUOMENIS

Vadovaujantis draudimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais: 

- draudimo rizikos įvertinimo arba draudimo sutarties vykdymo tikslu, pavyzdžiui, siekiant išnagrinėti pateiktus reikalavimus, Mes turime teisę ir prievolę rinkti duomenis apie draudimo sutartyse arba draudėjo deklaracijose, kurias jis pateikė iki draudimo sutarties sudarymo, nurodytus apdraustuosius asmenis arba naudos gavėjus;

- sudarydamas sutartį, Jūs arba apdraustas asmuo privalote pateikti visą Mūsų prašomą ar kitą draudimo sutarties sudarymui svarbią informaciją, siekiant tinkamai įvertinti draudimo riziką; 

- prieš išmokėdami draudimo išmoką arba prieš atsisakydami ją išmokėti Mes privalome patikrinti, ar atsitikęs įvykis yra draudžiamasis;

- apdraustasis asmuo privalo Mums pateikti visus draudžiamojo įvykio tyrimui reikalingus dokumentus, įskaitant tuos, kuriuose apima specialių kategorijų asmens duomenis (pavyzdžiui, asmens duomenis apie sveikatą) bei kitą Mūsų prašomą informaciją.

Jei Jūs arba apdraustasis asmuo nepateikiate informacijos, kurios Mes paprašėme: 

- tokiu atveju neįmanoma pateikti draudimo pasiūlymą ir sudaryti draudimo sutartį, nes Mes neturime galimybės įvertinti draudimo rizikos ar paskaičiuoti draudimo įmokos; 

- tokiu atveju neįmanoma išmokėti draudimo išmoką, nes Mes neturėsime galimybės įvertinti, ar įvykis yra draudžiamasis, ir negalėsime įvertinti galimos draudimo išmokos.

KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS

Teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi, Jūsų asmens duomenis Mes galime perduoti tinkamai teisės aktais įgaliotiems asmenims ar institucijoms, pavyzdžiui, priežiūros institucijai, teisėsaugos institucijoms ir kt.

Tais atvejais, kai būtina vykdyti draudimo sutartį, administruoti žalų pretenzijas, išieškoti skolas, atliekant procesinius veiksmus, pavyzdžiui, siekiant gauti informaciją iš valstybės registrų ar kitų valstybės ar privačių įstaigų, įvertinti draudimo riziką, apskaičiuoti draudimo įmoką, vadovaudamiesi reglamentuojančiais teisės aktais bei Mūsų teisėtais interesais Jūsų asmens duomenis Mes galime perduoti trečiosioms šalims, kaip antai medicinos įstaigoms, žalų administravimo partneriams, ekspertams, teisininkams, skolų išieškotojams, bankams ir kt. subjektams. 

Gali būti, kad Mes naudosimės įgaliotųjų duomenų tvarkytojų, kuriems pagal mūsų bendradarbiavimo sutartis yra suteikta teisė tvarkyti Jūsų asmens duomenis, paslaugomis, pavyzdžiui, pašto paslaugų teikėjų, archyvavimo paslaugų teikėjų, vertėjų, teisininkų, žalų administravimo specialistų ir kitų subjektų paslaugomis. Tokiais atvejais Mes užtikriname, kad tokie duomenų tvarkytojai suteiktų pakankamas garantijas, jog įdiegs tokias tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų, kad duomenų tvarkymas atitiks galiojančių teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, reikalavimus ir garantuos duomenų subjektų teisių apsaugą. 

Draudžiamojo įvykio atveju, vadovaudamiesi Draudikų biurų tarybos Bendradarbiavimo nuostatais, Jūsų asmens duomenis Mes galime perduoti Žaliosios kortelės korespondentui arba vadovaudamiesi Kodifikuota motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo direktyva – Mūsų atstovui, kuris yra atsakingas už reikalavimų išmokėti draudimo išmoką administravimą ir jų išsprendimą Balcia vardu įvykio šalyje. 

Mūsų korespondentų ir atstovų bei žalų administravimo partnerių sąrašą rasite čia.

Tuo atveju, jei draudžiamieji įvykiai administruojami pagal Žaliosios kortelės sistemą, Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąsias, Žaliosios kortelės sistemai priklausančias, šalis (Rusiją, Baltarusiją ir kt., kurios nepriklauso ES).

Jūsų duomenys gali būti perduodami į trečiąsias šalis (Rusiją, Baltarusiją ir kt., kurios nepriklauso ES) ir draudimo taisyklėse bei sąlygose nurodytais atvejais, pavyzdžiui medicininių išlaidų atlyginimo, apdraustojo asmens transportavimo į gyvenamosios vietos šalį, palaikų sugrąžinimo į tėvynę atvejais. 

KIEK LAIKO MES TVARKYSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina juos tvarkyti. Duomenų saugojimo terminas gali priklausyti nuo sudarytos draudimo sutarties, Balcia teisėtų interesų arba galiojančių teisės aktų reikalavimų (pavyzdžiui, draudimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodyto senaties termino draudimo santykiams, civilinės teisės nuostatų, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir kt.). 

Tais atvejais, kai Jūs nutraukiate draudimo sutartį, pašalinate savo profilį iš savitarnos portalo, atsisakote Mūsų paslaugų, Mes privalėsime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis tol, kol baigsis nustatytas duomenų saugojimo terminas.

Tais atvejais, kai Jūs atšaukiate savo duotą sutikimą, taip pat tada, kai saugoti duomenis yra būtina siekiant Mūsų teisėtų interesų, Mes ir toliau iki nustatyto duomenų saugojimo termino pabaigos saugosime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos surinkome laikotarpiu, kai Jūsų sutikimas buvo galiojantis.

AR TVARKANT JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TAIKOME AUTOMATIZUOTĄ SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ

Gali būti, kad kai kurie Jūsų duomenys bus naudojami priimant automatizuotus sprendimus, pavyzdžiui, vertinant draudimo riziką arba mokėtiną draudimo įmoką ir tam, kad Balcia galėtų pateikti Jums geriausius bei labiausiai Jums tinkančius draudimo pasiūlymus. Jūs turite teisę reikalauti, kad Balcia užtikrintų žmogaus įsikišimą, taip pat turite teisę pareikšti savo nuomonę ir ginčyti sprendimą, kuris buvo priimtas automatizuoto sprendimų priėmimo procese.

KAIP MES UŽTIKRINAME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ

Tam, kad galėtume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Mes įdiegėme tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios garantuoja asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neleistino bei neteisėto asmens duomenų tvarkymo, atsitiktinio jų praradimo arba sunaikinimo.

KOKIOS YRA JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias teises: 

- reikalauti susipažinti su Balcia tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Tai reiškia, jog Jūs galite prašyti, kad Mes Jus informuotume apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad pateiktume Jums Jūsų asmens duomenų, kuriuos Mes tvarkome, kopiją bei suteiktume informaciją apie Jūsų asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome (pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis Mes renkame ir kokiais tikslais, kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis, ar tuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų bei kitą informaciją); 

- reikalauti, kad Balcia ištaisytų asmens duomenis. Tai reiškia, kad pastebėję, jog Mūsų surinkti Jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba netikslūs, Jūs galite pareikalauti, kad Mes tokius duomenis ištaisytume arba papildytume; 

- reikalauti, kad Balcia ištrintų asmens duomenis. Tai reiškia, jog tais atvejais, kai asmens duomenys yra nebereikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo renkami, kai Jūs atšaukėte savo sutikimą, kai Jūs nesutinkate, kad Mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, kai manote, kad Mes Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai bei kitais atvejais Jūs galite pareikalauti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Kai kuriais atvejais prievolė ištrinti Jūsų asmens duomenis nebus taikoma, pavyzdžiui, tada, kai tvarkyti duomenis yra reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant ginti teisinius reikalavimus; 

- reikalauti, kad Balcia apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, jog Jūs galite pareikalauti, kad Mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) tais atvejais, kai Jūs užginčijate savo asmens duomenų tikslumą, kai esate įsitikinę, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, kai Jūsų asmens duomenys tampa nebereikalingi tais tikslais, kuriais buvo renkami, kai paprieštaraujate duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų nurodytas priežastis. Gali būti, kad laikotarpiu, kol bus apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, Mes negalėsime Jums teikti paslaugų; 

- nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas remiantis Jūsų sutikimu ar Mūsų teisėtais interesais. Gali būti, kad tokiais atvejais Mes negalėsime Jums teikti paslaugų; 

- teisę į duomenų perkėlimą. Tai reiškia, kad tais atvejais, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu arba sutartimi ir yra vykdomas automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę gauti iš Mūsų su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bei galite paprašyti, kad tuos duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, jei toks perdavimas yra techniškai įmanomas.

Jūs galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, nusiųsdami Mums prašymą raštu šios Privatumo apsaugos politikos pradžioje nurodytais kontaktiniais adresais.

KAIP PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai ir pirmiausia – tos valstybės narės, kurioje yra Jūsų gyvenamoji vieta, darbovietė arba kurioje įvykdytas įtariamas pažeidimas, priežiūros institucijai. Šalių, kuriose Balcia teikia paslaugas, priežiūros institucijų sąrašą rasite čia.

AR MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE YRA NAUDOJAMI SLAPUKAI?

Taip, Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Norint sužinoti daugiau, kviečiame susipažinti su Mūsų Slapukų politika.