PRIVATUMO POLITIKA

 

Privatumo politika

 

1. Asmens duomenų apsauga

 

1.1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Balcia Insurance SE, registruota Latvijos Respublikoje, įmonės kodas 40003159840, adresas K. Valdemara g. 63, Ryga, LV-1142, Latvija, Lietuvoje veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą, įmonės kodas 304498010, adresas Žirmūnų g. 67A, Vilnius, LT-09112 (toliau vadinama Balcia).

Tel. Nr.: +37167030500; +37052000630
Faks: +37167030501
El. paštas: balcia@balcia.com; info@balcia.lt

1.2. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Norint susisiekti su Balcia duomenų apsaugos pareigūnu, maloniai prašome siųsti elektroninę užklausą el.pašto adresu dpo.contact@balcia.com.

1.3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Balcia turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jeigu tai reikalinga:

 • Draudimo sutarties vykdymui, įskaitant ir draudžiamųjų įvykių administravimą, kai esate sudaręs draudimo sutartį su Balcia, taip pat siekiant sudaryti draudimo sutartį, pvz., draudimo pasiūlymų teikimas, draudimo sutarties sudarymas, draudimo įmokų ir išmokų administravimas, t.t.;
 • Draudžiamųjų įvykių administravimui, kai nesate sudaręs draudimo sutarties su Balcia, pvz., kai esate nukentėjęs trečiasis asmuo, apdraustasis ar naudos gavėjas;
 • Siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, pvz., atitiktis priežiūros institucijos, teisėsaugos institucijų, mokesčių inspekcijos nurodymams;
 • Balcia teisėto intereso įgyvendinimui, pvz., teisė ginti savo interesus teisme, skolų administravimas, draudimo paslaugų teikimas, t.t.;
 • Kitų tikslų, kuriems išreiškėte sutikimą, įgyvendinimas, pvz., teisioginės rinkodaros tikslai ir pan.

1.4. PAREIGA ATSKLEISTI ASMENS DUOMENIS IR PASEKMĖS NETINKAMAI ŠIĄ PAREIGĄ VYKDANT

Remiantis draudimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais:

 • Sudarant draudimo sutartį, draudėjas ir/ar apdraustasis privalo suteikti Balcia prašomą informaciją, kuria remiantis galėtume įvertinti draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybę ;
 • Galimai draudžiamojo įvykio atveju, apdraustasis privalo pateikti Balcia visus su draudimo rizika ir draudžiamuoju įvykiu susijusius bei kitus, Balcia prašomus, dokumentus, įskaitant ir tuos, kuriuose saugomi ypatingi asmens duomenys;
 • Draudimo rizikos vertinimo tikslu, Balcia turi teisę tvarkyti apdraustų asmenų ar naudos gavėjų duomenis, kuriuos mums pateikia draudėjas, siekdamas sudaryti ar sudarydamas draudimo sutartį su Balcia;
 • Balcia privalo įvertinti visas aplinkybes ir visus gautus duomenis, prieš išmokėdama draudimo išmoką.

Tuo atveju, jeigu nepateiksite Balcia prašomos informacijos :

 • Negalėsime sudaryti su Jumis draudimo sutarties, nes negalėsime įvertinti draudimo rizikos ir/ar paskaičiuoti draudimo įmokos;
 • Negalėsime paskaičuoti ir/ar išmokėti draudimo išmokos, nes neturėsime galimybės tinkamai įvertinti draudžiamojo įvykio aplinkybių.

1.5. DUOMENŲ GAVĖJAI

 • Teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms, pvz., priežiūros institucijai, teisėsaugos institucijai ir kitiems asmenims, teisės aktais įgaliotiems gauti tokius duomenis ;
 • Tais atvejais, kai draudžiamųjų įvykių administravimui, būtina gauti informaciją iš valstybės registrų, kitų viešų ir privačių institucijų, Balcia, laikydamasi teisės aktų reikalavimų bei teisėto intereso, turi teisę kreiptis ir perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, medicinos įstaigoms, draudžiamųjų įvykių administratoriams, kitiems draudikams, ekspertams, teisininkams ir pan.
 • Balcia turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų tvarkytojams, kai toks perdavimas yra susijęs su Balcia teikiamomis paslaugomis, pvz., pašto, archyvavimo, vertimo paslaugų teikėjams, teisiniams patarėjams, žalų administratoriams ir pan. Tokiu atveju Balcia užtikrina, kad minėti duomenų tvarkytojai suteiktų garantijas dėl pakankamų techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimus bei apsaugančių duomenų subjektų teises, įgyvendinimo.
 • Draudžiamojo įvykio administravimo tikslais, remiantis Biurų tarybos Reglamentu, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Balcia Žaliosios kortos korespondentams, o remiantis ES Ketvirtosios transporto priemonių draudimo direktyva – atsakingiems atstovams, administruojantiems draudžiamuosius įvykius Balcia vardu.
 • Balcia korespondentų ir atstovų sąrašą galite rasti čia.
 • Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti asmenims, esantiems trečiosiose šalyse (Rusija, Baltarusija, kitos ne ES valstybės), jeigu tai yra būtina draudžiamųjų įvykių admnistravimui pagal Žaliosios kortos sistemą.

1.6. SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei tai reikalinga. Duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo teisėto Balcia intereso bei galiojančių teisės aktų (pvz., civilinės teisės normos, draudimo produkto rūšis, buhalterinės apskaitos norminiai teisės aktai, taikomi senaties terminai ir t.t.).

1.7. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Pagal BDAR, Jūs turite teisę:

 • Prašyti susipažinti su Balcia tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • Prašyti Jūsų asmens duomenis pakeisti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą;
 • Prašyti Jūsų duomenis perkelti kitam juridiniam asmeniui;
 • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

Aukščiau išvardintomis teisėmis galite pasinaudoti pateikę rašytinį prašymą elektroniniu paštu adresu dpo.contact@balcia.com arba registruotu paštu adresu Žirmūnų g. 67 A, LT-09112 Vilnius.

 

1.8. SKUNDAI PRIEŽIŪROS TARNYBAI

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę dėl to pateikti skundą Jūsų įprastinės gyvenamosios, darbo funkcijų atlikimo ar galimo pažeidimo vietos priežiūros institucijai. Priežiūros institucijų valstybėse, kuriose Balcia teikia paslaugas, sarąšą, galite rasti čia.

 

2. Asmens duomenų apsauga (kandidatams)

 

2.1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Balcia Insurance SE, registruota Latvijos Respublikoje, įmonės kodas 40003159840, adresas K. Valdemara g. 63, Ryga, LV-1142, Latvija, Lietuvoje veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą, įmonės kodas 304498010, adresas Žirmūnų g. 67A, Vilnius, LT-09112 (toliau vadinama Balcia).

Tel. Nr.: +37167030500; +37052000630
Faks: +37167030501
El. paštas: balcia@balcia.com; info@balcia.lt

2.2. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Norint susisiekti su Balcia duomenų apsaugos pareigūnu, maloniai prašome siųsti elektroninę užklausą el.pašto adresu dpo.contact@balcia.com.

2.3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Balcia turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jeigu tai reikalinga:

 • Darbo sutarties sudarymui;
 • Siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, pvz., atitiktis priežiūros institucijos, teisėsaugos institucijų, mokesčių inspekcijos nurodymams;
 • Balcia teisėto intereso įgyvendinimui, pvz., įdarbinti asmenis;
 • Kitų tikslų, kuriems išreiškėte sutikimą, įgyvendinimas, pvz., saugoti Jūsų CV, siekiant su Jumis susisiekti ateityje, atsiradus naujoms laisvoms pozicijoms ir pan.

2.4. PAREIGA ATSKLEISTI ASMENS DUOMENIS IR PASEKMĖS NETINKAMAI ŠIĄ PAREIGĄ VYKDANT

Siekdami įvertinti Jūsų atitiktį konkrečiai pozicijai, turime gauti Jūsų asmens duomenis, tokius kaip Jūsų išsilavinimas, darbo patirtis ir pan., susijusius su siūlomam darbui keliamais reikalavimais.

Jeigu tokių duomenų mums nepateiksite, tikėtina, kad, neturėdami galimybės įvertinti Jūsų atitikties siūlomai pozicijai, sudaryti darbo sutarties su Jumis negalėsime.

2.5. DUOMENŲ GAVĖJAI

 • Teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms, pvz., priežiūros institucijai, teisėsaugos institucijai ir kitiems asmenims, teisės aktais įgaliotiems gauti tokius duomenis;
 • Balcia turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų tvarkytojams, kai toks perdavimas yra susijęs su Balcia teikiamomis paslaugomis, pvz., pašto, archyvavimo, vertimo paslaugų teikėjams, teisiniams patarėjams, ir pan. Tokiu atveju Balcia užtikrina, kad minėti duomenų tvarkytojai suteiktų garantijas dėl pakankamų techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimus bei apsaugančių duomenų subjektų teises, įgyvendinimo.

2.6. SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei tai reikalinga. Duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo teisėto Balcia intereso bei galiojančių teisės aktų (pvz., civilinės teisės normos, draudimo produkto rūšis, buhalterinės apskaitos norminiai teisės aktai, taikomi senaties terminai ir t.t.).

2.7. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Pagal BDAR, Jūs turite teisę:

 • Prašyti susipažinti su Balcia tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • Prašyti Jūsų asmens duomenis pakeisti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą;
 • Prašyti Jūsų duomenis perkelti kitam juridiniam asmeniui;
 • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

Aukščiau išvardintomis teisėmis galite pasinaudoti pateikę rašytinį prašymą elektroniniu paštu adresu dpo.contact@balcia.com arba registruotu paštu adresu Žirmūnų g. 67 A, LT-09112 Vilnius.

 

2.8. SKUNDAI PRIEŽIŪROS TARNYBAI

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę dėl to pateikti skundą Jūsų įprastinės gyvenamosios, darbo funkcijų atlikimo ar galimo pažeidimo vietos priežiūros institucijai. Priežiūros institucijų valstybėse, kuriose Balcia teikia paslaugas, sarąšą, galite rasti čia.

 

3. Asmens duomenų apsauga (naršymas www.balcia.lt)

 

3.1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Balcia Insurance SE, registruota Latvijos Respublikoje, įmonės kodas 40003159840, adresas K. Valdemara g. 63, Ryga, LV-1142, Latvija, Lietuvoje veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą, įmonės kodas 304498010, adresas Žirmūnų g. 67A, Vilnius, LT-09112 (toliau vadinama Balcia).

Tel. Nr.: +37167030500; +37052000630
Faks: +37167030501
El. paštas: balcia@balcia.com; info@balcia.lt

3.2. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Norint susisiekti su Balcia duomenų apsaugos pareigūnu, maloniai prašome siųsti elektroninę užklausą el.pašto adresu dpo.contact@balcia.com.

3.3. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Pagal BDAR, Jūs turite teisę:

 • Prašyti susipažinti su Balcia tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • Prašyti Jūsų asmens duomenis pakeisti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą;
 • Prašyti Jūsų duomenis perkelti kitam juridiniam asmeniui;
 • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

Aukščiau išvardintomis teisėmis galite pasinaudoti pateikę rašytinį prašymą elektroniniu paštu adresu dpo.contact@balcia.com arba registruotu paštu adresu Žirmūnų g. 67 A, LT-09112 Vilnius.

 

3.4. DUOMENŲ TVARKYMAS, JUMS NARŠANT ŠĮ TINKLALAPĮ

 

Kai apsilankote Balcia interneto svetainėje, Balcia tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums perduoda Jūsų naršyklė. Siekiant užtikrinti Balcia teisėtą interesą – saugumą ir stabilumą, renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • IP adresas ;
 • Data ir laikas, kuomet apsilankėte;
 • Laiko juosta;
 • Naršomas turinys (konkretus puslapis);
 • Prisijungimo statusas / HTTP statuso kodas;
 • Perduotų duomenų kiekis;
 • Ankstenis puslapis, kuriame lankėtės;
 • Naršyklė;
 • Operacinė Sistema ir sąsajos;
 • Kalba ir naršyklės programinė įranga.

 

Šie duomenys saugomi bent jau 550 dienų, tačiau ne ilgiau nei reikalinga aukščiau nurodytam tikslui pasiekti.

 

3.5. SKUNDAI PRIEŽIŪROS TARNYBAI

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę dėl to pateikti skundą Jūsų įprastinės gyvenamosios, darbo funkcijų atlikimo ar galimo pažeidimo vietos priežiūros institucijai. Priežiūros institucijų valstybėse, kuriose Balcia teikia paslaugas, sarąšą, galite rasti čia.

 

4. Slapukai

 

4.1. Slapukas – tai nedidelis tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacinį numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Jūsų kompiuterį ar judriojo ryšio įrenginį.

Mes naudojame slapukus, siekiant:

 • Tobulinti svetainės funkcionalumą;
 • Palengvinti naršymą svetainėje;
 • Sudaryti ir analizuoti svetainės lankomumo statistiką;
 • Pateikti pritaikytą reklaminį turinį ;
 • Tobulinti rinkodaros komunikaciją.

4.2. Svetainėje naudojami šie slapukai:

 • Seanso slapukai.Tai laikinu slapukai, sukurti su saugomi Jūsų naryšmo svetainėje metu, kol interneto naršyklė yra atidaryta. Šie slapukai leidžia svetainei įsiminti, kokius pasirinkimus atlikote ankstesniame puslapyje tam, kad nereikėtų Jums iš naujo įvesti informacijos. Mūsų svetainėje naudojami seanso slapukai nerenka asmeninės informacijos, todėl jie nėra ir negali būti naudojami asmeniui identifikuoti.
 • Nuolatiniai slapukai.Šie slapukai, priklausomai nuo jų tipo, saugomi Jūsų įrenginyje tam tikrą laiką nuo apsilankymo mūsų svetainėje. Šie slapukai atsitiktiniu būdu sugeneruoja Jums numerį, pagal kurį esate prisimenamas ir atpažįstamas. Jums sugrįžus į mūsų svetainę, šie slapukai leidžia Jus ir Jūsų ankstesnius pasirinkimus identifikuoti ir pasiūlyti tik Jums pritaikytas paslaugas ar informaciją. Mūsų svetainėje naudojami nuolatiniai slapukai nerenka asmeninės informacijos, todėl jie nėra ir negali būti naudojami konkrečiam asmeniui identifikuoti.
 • Sekimo slapukai.Šie slapukai skirti sukaupti visą svetainės naršymo statistiką. Šie slapukai nerenka asmeninės informacijos, todėl jie nėra ir negali būti naudojami asmeniui identifikuoti.
 • Trečiųjų šalių slapukai.Tai reklamos paslaugų teikėjų, tokių kaip Google AdWords, sukurti ir įdiegti slapukai. Šie slapukai skirti pritaikyti reklaminį turinį, vertinti reklamos efektyvumą, taip pat optimizuoti rinkodaros komunikaciją apskritai.

4.3. Naršydami mūsų svetainėje Jūs sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą, jeigu pageidausite, bet kuriuo metu galite atšaukti. Jūs turite teisę apriboti slapukų naudojimą ar jį visai panaikinti, atlikę naršyklės nustatymų pakeitimus savo įrenginyje. Išsamesnė informacija pateikiama adresu www.aboutcookies.org . Pažymime, kad ištrynus ar užblokavus slapukus, dalis svetainės funkcijų gali neveikti.