PRIVATUMO PRANEŠIMAS

 

Privatumo pranešimas

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Balcia Insurance SE, registruota Latvijos Respublikoje, įmonės kodas 40003159840, adresas K. Valdemara g. 63, Ryga, LV-1142, Latvija, Lietuvoje veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą, įmonės kodas 304498010, adresas Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius, Lietuva (toliau vadinama Balcia).

Tel. Nr.: +37167030500; +37052000630
Faks: +37167030501
El. paštas: balcia@balcia.com; info@balcia.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas: dpo.contact@balcia.com

2. Balcia, vykdydama draudžiamųjų įvykių administravimo procesą, tvarko Jūsų asmens duomenis, laikydamasi nustatytų teisės aktų apribojimų bei įgyvendindama savo teisėtą interesą.

3. Pagal LR draudimo įstatymo 98 straipsnį, Balcia privalo tirti aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti. Remiantis nurodyto straipsnio 1 dalimi, draudėjas, naudos gavėjas ir (ar) nukentėjęs trečiasis asmuo privalo pateikti Balcia visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį, įskaitant ir susijusius su ypatingais asmens duomenimis.

Jums nesuteikus visos Balcia prašomos informacijos ir duomenų, negalėsime tinkamai įvertinti įvykio aplinkybių ar paskaičiuoti ir išmokėti draudimo išmokos.

4. Duomenų gavėjai:

– Teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms, pvz., priežiūros institucijai, teisėsaugos institucijai ir kitiems asmenims, teisės aktais įgaliotiems gauti tokius duomenis.

– Tais atvejais, kai draudžiamųjų įvykių administravimui, būtina gauti informaciją iš valstybės registrų, kitų viešų ir privačių institucijų, Balcia, laikydamasi teisės aktų reikalavimų bei teisėto intereso, turi teisę kreiptis ir perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, medicinos įstaigoms, draudžiamųjų įvykių administratoriams, kitiems draudikams, ekspertams, teisininkams ir pan.

– Balcia turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų tvarkytojams, kai toks perdavimas yra susijęs su Balcia teikiamomis paslaugomis, pvz., pašto, archyvavimo, vertimo paslaugų teikėjams, teisiniams patarėjams, žalų administratoriams ir pan. Tokiu atveju Balcia užtikrina, kad minėti duomenų tvarkytojai suteiktų garantijas dėl pakankamų techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimus bei apsaugančių duomenų subjektų teises, įgyvendinimo.

5. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei tai reikalinga. Duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo teisėto Balcia intereso bei galiojančių teisės aktų (pvz., civilinės teisės normos, draudimo produkto rūšis, buhalterinės apskaitos norminiai teisės aktai, taikomi senaties terminai ir t.t.).

6. Pagal BDAR, Jūs turite teisę susipažinti su Balcia tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, raštu prašyti juos keisti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, taip pat Jūs turite teisę į duomenų perkėlimą.

7. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę dėl to pateikti skundą Jūsų įprastinės gyvenamosios, darbo funkcijų atlikimo ar galimo pažeidimo vietos priežiūros institucijai. Priežiūros institucijų valstybėse, kuriose Balcia teikia paslaugas, sarąšą, galite rasti Balcia internetiniame tinklalapyje balcia.com.

@22.05.2018